Statut A.C.M.R.R.A.G.

STATUTUL ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE, DIN ARMA GENIU ,,GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU

(Înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București, potrivit hotărârilor pronunțate în ședințele publice din Camera de Consiliu din datele de 05.12.2013 și 07.10.2014).

I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1 Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,general Constantin N. Hârjeu“ (prescurtat A.C.M.R.R.A.G.) este o organizație obștească, deschisă, democratică și independentă, constituită prin libera voinţă de asociere a cadrelor militare, în rezervă și retregere, cetățeni români, fără deosebire de grad, naţionalitate, confesiune religioasă ori sex, în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi cu caracter educativ, cultural, de odihnă şi recreere, precum şi de sprijin şi ajutor reciproc în promovarea drepturilor şi intereselor membrilor săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2 – (1) A.C.M.R.R.A.G. este continuatoarea acțiunilor începute la 21.05.1976 din inițiativa grupului fondator din garnizoana București, cunoscute sub denumirea de ,,Întrunirea Anuală a Ofițerilor de Geniu“ , care s-au ținut cu regularitate, în ultima decadă a lunii mai, în toți anii ce au urmat de atunci până în 1989, pentru a sărbători Ziua Geniului și omagia promoțiile de ofițeri la aniversarea 60, 50, 40 și 30 ani de la absolvirea școlii militare și obținerea gradului de sublocotenent.

(2) A.C.M.R.R.A.G. este persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, independentă, non-profit, apolitică, înscrisă la Judecătoria Sectorului 1 / Municipiul București, prin Sentința nr. 1183/20.04.1990.

(3) A.C.M.R.R.A.G. poate să înființeze filiale sau sucursale în orice localitate din țară.

Art. 3 – (1) A.C.M.R.R.A.G., are sediul central în București, str. Grigore Cobălcescu, nr. 28, sector 1 (localul Casa Oștirii) și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării.

(2) Ziua A.C.M.R.R.A.G. este 21 Mai.

Art. 4 A.C.M.R.R.A.G. funcționează cu durata nedeterminată.

Art. 5 A.C.M.R.R.A.G. își organizează și desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale: respectul față de constituția și legile țării, unitatea de acțiune, loialitatea și solidaritatea ostășească, onoarea și demnitatea militară, libera exprimare și respectul opiniilor.

Art. 6 A.C.M.R.R.A.G. este afiliată la Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” și poate stabili legături de colaborare cu alte asociații / organizații similare din țară sau străinătate ale căror preocupări conceptual – acționale sunt similare cu cele asumate de membrii asociației, în condițiile în care nu-i este afectat statutul de persoană juridică autonomă și independentă.

Art. 7 (1) Însemnul heraldic al A.C.M.R.R.A.G. are forma unui medalion pe marginea căruia, în cadrul unui inel circular, este înscrisă pe fond negru cu litere aurii denumirea sa oficială. În centrul acestuia, pe fond roșu, este gravat în culoare aurie semnul de armă purtat de geniștii români, în perioada interbelică, indiferent de specialitatea lor (săpători-minari, pontonieri, transmisiuni, căi ferate, guarzi / constructori, tracțiune automobilă, pionieri, poduri, drumuri, foto – cinema, aerostații, proiectoare, columbărie etc.), încadrat pe lateral de 2 ramuri de măslin.

(2) Însemnul heraldic se va utiliza numai ca antet, pe documentele oficiale și ca simbol unic de identificare pe ștampila, insigna de rever, steagul și fanionul A.C.M.R.R.A.G.

(3) Utilizarea elementelor unice de identificare ale Asociației este limitată doar la organele de conducere și membrii acesteia.

 II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 8 Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,Constantin N. Hârjeu“ s-a constituit cu scopul de a reprezenta și susține drepturile şi interesele legitime ale cadrelor militare de geniu în rezervă şi în retragere, în relaţiile cu Ministerul Apărării Naționale, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, precum şi de a asigura perpetuarea și dezvoltarea tradițiilor istorice, a imaginii și prestigiului Armei Geniu în mediul militar și în societatea civilă.

Art. 9 În întreaga sa activitate A.C.M.R.R.A.G. va acționa pentru îndeplinirea următoarele obiective principale, subscrise scopului propus:

 1. cultivarea și dezvoltarea în rândul cadrelor militare în rezervă sau retragere a dragostei față de patrie și trecutul glorios al armatei române, a spiritului de corp și a atașamentului față de tradițiile armei geniu, a mândriei și respectului pentru faptele de armă ale înaintașilor;
 2. menținerea și dezvoltarea legăturii cu structurile active de geniu existente în Armata României, a simțămintelor reale de solidaritate și camaraderie între cadrele militare active, în rezervă sau retragere precum și cu membrii altor asociații similare, indiferent de structura / arma din care aceștia au făcut parte;
 3. militarea pentru respectarea și îmbunătățirea reglementărilor legale cu privire la statutul cadrelor militare în rezervă și retragere, calitatea vieții și protecția socială a acestora. Sprijină / susține acțiunile de acest gen inițiate de asociații / organizații similare, legal constituite;
 4. menținerea unei legături strânse cu Uniunea Națională a Veteranilor de Război, Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor, Asociația Natională a Carelor Militare în Rezervă și Retragere, pentru corelarea acțiunilor de evocare a trecutului istoric al Armatei Române și cinstirea eroilor neamului, precum și pentru sprijinirea reciprocă în promovarea proiectelor de interes comun;
 5. comemorarea evenimentelor aniversare semnificative din istoria Armei Geniu, cinstirea eroilor și evocarea personalităților marcante, care și-au adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea tezaurului spiritual și propășirea Armei Geniu, de-alungul existenței sale;
 6. omagierea promoțiilor de ofițeri, maiștri militari și subofițeri din rezervă și retragere la împlinirea a 30, 40, 50, 60 de ani de la absolvirea instituțiilor militare de învățământ;
 7. promovarea și apărarea valorilor fundamentale ale democrației și statului de drept, ale onoarei și demnității militare, a spiritului de ordine și disciplină specific instituției militare, a normelor de conviețuire socială și bune moravuri;
 8. constituirea unui fond financiar special pentru sprijinirea membrilor asociației aflaţi în situaţii deosebite, iar după caz, şi a familiilor celor decedaţi, pentru stimularea elevilor din instituțiile militare de învățământ precum și pentru editarea unor lucrări de referință cu privire la istoricul și tradițiile Armei Geniu;
 9. consilierea / acordarea de consultanţă juridică membrilor A.C.M.R.R.A.G. în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora;
 10. participarea la acţiunile voluntare organizate pe plan local pentru îngrijirea și conservarea cimitirelor (parcelelor) militare, a monumentelor și locurilor de cinstire a eroilor patriei și faptelor de armă ale înaintașilor;
 11. organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni cultural-educative, sportive şi de agrement adecvate vârstei membrilor asociației și preocupărilor cotidiene ale acestora;
 12. promovrea imaginii reale a acţiunilor A.C.M.R.R.A.G. și a preocupărilor membrilor săi, în societatea românească, printr-o comunicare permanentă cu mass-media militară și civilă, centrală și locală;
 13. alte acțiuni de voluntariat considerate oportune pentru ajutorarea membrilor A.C.M.R.R.A.G. aflați în situații deosebite, la solicitarea acestora.

III. CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI;

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Art. 10 Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu“ cuprinde totalitatea membrilor şi a membrilor susţinători (simpatizanţi).

Art. 11 Membru al A.C.M.R.R.A.G. poate fi orice cadru militar în rezervă sau în retragere din Arma Geniu, cadrele militare în rezervă și în retragere din celelalte arme/specialități care au lucrat în unitățile de geniu, precum și cadrele militare în rezervă şi în retragere din celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea, fără deosebire de grad, naţionalitate, confesiune religioasă ori sex, care recunosc şi se obligă să respecte prezentul Statut.

Art. 12 Nu pot fi membri ai A.C.M.R.R.A.G. persoanele care au fost cadre active sau colaboratori ai fostei securități, precum și cele care au fost condamnate pentru comiterea unor fapte grave, incompatibile cu calitatea de militar sau fac parte din organizaţii ilegal constituite.

Art. 13 Membru Susţinător (simpatizant) poate fi oricare membru al familiei cadrelor militare din evidența A.C.M.R.R.A.G., precum și orice persoană fizică sau juridică care împărtăşește idealurile Asociaţiei şi consimte de bună voie să sprijine moral, material sau financiar, activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţie anuală. Acesta se bucură de toate drepturile prevăzute în prezentul statut, mai puțin acela de a alege și a fi ales în organele de conducere ale A.C.M.R.R.A.G.

Art. 14 (1) Calitatea de membru și membru susținător al A.C.M.R.R.A.G. se dobândește în baza acordului liber consimțit, după completarea şi semnarea unei adeziuni individuale, adresată Biroului Executiv. Cu acest prilej, fiecare solicitant va achita o taxă de înscriere și cotizația anuală, în cuantumul stabilit prin hotărârea Adunării Generale și va primi carnetul și insigna de atestare a calității dobândite.

(2) Calitatea de membru sau membru susținător al A.C.M.R.R.A.G. este personală şi inalienabilă și se poate pierde în următoarele situații:

 1. retragere la cerere;
 2. abateri grave de la prevederile Statutului A.C.M.R.R.A.G.;
 3. absența totală de la activitațile organizate în cadrul A.C.M.R.R.A.G. și neachitarea, din motive imputabile, a cotizației de membru, timp de doi ani consecutivi;
 4. condamnare penală ramasă definitivă, pentru fapte ce lezează onoarea și demnitatea militara;
 5. radierea ca urmare a decesului.

Pentru motivele menționate la literele b), c), și d), încetarea calității de membru / membru susținător al A.C.M.R.R.A.G. se hotărăște de către Adunarea Generală a Filialei / Sucursalei, la propunerea justificată a Biroului Executiv, iar scoaterea din evidență se va face numai în prezența persoanei în cauză, iar în situația de refuz, în lipsa acestuia.

(3) Persoana care consideră că încetarea calității de membru / membru susținător este nejustificată se poate adresa în scris, cu contestație, Consiliul Director Central, iar după caz Adunării Generale a Asociației; Hotărârea organelor de conducere superioare care au luat măsura încetării calității de membru sau membru susținător este definitivă.

Art. 15 – (1) Membrilor și membrilor susținători, care s-au remarcat în mod deosebit în îndeplinirea scopului, obiectivelor şi creşterea prestigiului A.C.M.R.R.A.G. li se poate acorda titlul de ,,Membru de Onoare“ sau ,,Cavaler al Armei Geniu“ potrivit procedurilor aprobate de Adunarea Generală a Asociației.

(2) Calitatea de ,,Membru de Onoare“ sau ,,Cavaler al Armei Geniu“ se acordă, odată cu diploma şi carnetul de atestare, de către Adunarea Generală a Asociației, la propunerea Consiliului Director Central.

(3) Calitatea de membru de onoare poate fi atribuită și persoanelor care nu sunt membri ai A.C.M.R.R.A.G., însă prin contribuții materiale și financiare semnificative au contribuit la îndeplinirea obiectivelor și proiectelor / programelor adoptate în Adunarea Generală a Asociației. Acestea pot lua parte, ca invitați, la activitățile A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei) fără a avea obligația de a plăti cotizația de membru.

Art. 16 – (1) Membrilor și membrilor susținători ai A.C.M.R.R.A.G. le revin următoarele îndatoriri:

 1. să respecte şi să acționeze cu fermitate pentru îndeplinirea prevederile prezentului Statut şi a hotărârilor organelor de conducere. În cazul deţinerii unei funcţii de conducere, să participe activ la şedinţe şi să se implice cu răspundere şi operativitate pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin;
 2. să participe la activitățile comune ale A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei) iar atunci când este cazul și la cele specifice organelor sale de conducere; În situația în care nu este de acord cu unele activități și decizii ale organelor de conducere, nu este obligat să participe la îndeplinirea lor, dar se va abține de la orice manifestare potrivnică punerii acestora în aplicare;
 3. să fie loiali A.C.M.R.R.A.G. și să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii imaginii și prestigiului acesteia;
 4. să militeze permanent pentru păstrarea unității A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei), promovarea scopurilor şi obiectivelor asumate, întărirea spiritului de solidaritate și camaraderie în rândul membrilor existenți și atragerea de noi membri în cadrul acesteia;
 5. să nu se implice în activităţi care contravin demnităţii, onoarei şi normelor de comportare civică;
 6. să nu desfăşoare în cadrul A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei) activităţi de sprijin politic sau racolare de membri pentru diferite partide sau organizaţii politice;
 7. să-și achite fără întârziere cotizația anuală, potrivit reglementărilor stabilite în cadrul Adunării Generale.

(2) Membrii și membrii susținători ai A.C.M.R.R.A.G. au următoarele drepturi:

 1. să participe la Adunările Generale, la elaborarea programelor și hotărârilor organelor de conducere ale A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei) și la activitățile organizate pentru îndeplinirea acestora;
 2. să aleagă în mod liber și să fie aleși (mai puțin membrii susținători) în organele de conducere centrale și locale;
 3. să-și exprime în mod liber, fără restricții, opiniile, sugestiile și propunerile în legătură cu obiectivele și activitățile A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei);
 4. să participe la formularea propunerilor ce fac obiectul unor proiecte de acte normative de interes general, a Planului anual de activități și Bugetului de venituri și cheltuieli, ale A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei);
 5. să fie informați oportun cu privire la activitățile desfășurate de organele de conducere ale A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei) și modul de gestionare și utilizare a patrimoniului acesteia;
 6. să beneficieze de drepturile și înlesnirile oferite cadrelor militare în rezervă și retragere potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu privire la:
  • avansarea în gradul următor, după trecerea în rezervă sau retragere;
  • accesul în bazele de tratament, culturale și de agrement, căminele militare și popotele de garnizoană ale Ministerului Apărării Naționale, la solicitarea individuală;
  • dobândirea calității de membru al Casei de Ajutor Reciproc și facilitățile oferite de aceasta cadrelor militare în rezervă și retragere;
  • sprijinirea familiilor pentru organizarea funerariilor cu onoruri militare și înhumarea în cimitirele alese de acestea;
 7. să se adreseze în nume propriu conducerii A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei) pentru a fi sprijiniți în rezolvarea unor probleme privind condițiile de viață, asistență medicală și obținerea unor drepturi care li se cuvin;
 8. să elaboreze și să prezinte în cadru organizat sau să publice în mass-media militară și civilă materiale documentare referitoare la istoricul și tradițiile Armei Geniu și ale Armatei Române;
 9. să poată lua liber și oricând decizia de a renunța la calitatea de membru al A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei).

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

Art. 17 – (1) Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu“ este organizată și funcționează potrivit legii pe criteriul administrativ-teritorial cuprinzând două niveluri de reprezentare ierarhică: nivelul central și nivelul local.

(2) În cadrul Asociaţiei se pot constitui filiale/sucursale teritoriale, de regulă în localitățile în care au funcționat sau funcționează comandamente de mari unități și unități de geniu.

Art. 18 Filiala/Sucursala se constituie prin hotărâre a Adunării Generale a membrilor aderenți și funcționează pe principiul independenței și autonomiei, cu obligația de a recunoaște și respecta prezentul Statut ca act normativ unic de reglementare a activității și relațiilor în cadrul Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu“.

Art. 19 Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

 1. la nivel central: Adunarea Generală a Asociației, Consiliul Director Central și Biroul Executiv Central;
 2. la nivel teritorial: Adunarea Generală a Filialei/Sucursalei și Biroul Executiv al Filialei/Sucursalei.

Art. 20 Organele de conducere ale centrale/teritoriale își desfășoară activitatea și adoptă hotărâri în mod democratic pe baza votului liber exprimat, deschis sau secret al membrilor aflați în evidență.

Art. 21 Hotărârile organelor de conducere sunt valabile dacă au fost adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenți cu drept de vot și sunt obligatorii pentru toate Filialele/Sucursalele şi pentru toţi membrii A.C.M.R.R.A.G, indiferent de poziţia personală exprimată.

Art. 22 ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI, este organul suprem de conducere al Asociaţiei la care participă toți membrii filialei municipiului București și delegații desemnați de filialele/sucursalele teritoriale. Norma de reprezentare a filialelor/sucursalelor teritoriale este de 1 la 10 membri.

Art. 23 – (1) Adunarea Generală a Asociaţiei, se întrunește anual în ședință ordinară și are drept de control permanent asupra organelor de conducere prevăzute la art. 19.

(2) Adunarea Generală a Asociaţiei se convoacă de către Consiliului Director Central, pe baza votului majorității simple a membrilor săi, prezenți.

(3) Adunarea Generală a Asociaţiei poate fi întrunită și în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea a jumătate plus unu din totalul membrilor Asociaţiei.

(4) Ordinea de zi propusă, data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Asociației se comunică tuturor membrilor cu 30 de zile înainte de termenul fixat.

(5) Adunarea Generală, este legal constituită dacă întrunește cel putin jumătate plus unu din membrii aflați în evidența Asociației;

(6) Dacă la termenul stabilit nu se întrunește numarul prevăut la pct.5, se va face o nouă convocare, dar nu mai devreme de 7 zile și nu mai târziu de 30 de zile calculate de la data primei convocări;

(7) La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită, indiferent de numărul membrilor participanți, hotărârea fiind valabilă cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți;

Art. 24 – (1) În cazul în care numărul mare de membri, sau alte considerente, fac dificilă organizarea întrunirii Adunării Generale, la propunerea Biroului Executiv Central, se vor stabili alte forme care să permită adoptarea democratică a deciziilor, în spiritul prezentului Statut: votul pe filiale/sucursale, întrunirea delegaților mandatați conform unei norme de reprezentare etc.

(2) Convocarea stabilită în condițiile prezentului articol este considerată validă și deciziile astfel adoptate obligatorii, dacă nu au fost făcute contestații de fond, de către membrii prezenți, la începerea ședinței.

Art.25 – (1) Hotărârile Adunării Generale, se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul total de membrii prezenți.

(2) În caz de egalitate al voturilor, votul președintelui asociației este hotărâtor.

Art. 26 Adunarea Generală a Asociației are următoarele competențe:

 1. aprobă Statutul A.C.M.R.R.A.G., precum și modificările / completările ulterioare ale acestuia;
 2. hotărăște asupra obiectivelor și direcțiilor de acțiune ale A.C.M.R.R.A.G. pentru anul următor;
 3. alege, prin vot deschis sau secret, o dată la 4 ani: Președintele A.C.M.R.R.A.G., dar nu mai mult de două mandate, membrii Consiliului Director Central (cu excepția vicepreședinților care sunt aleși de Adunarea Generală a Filialelor/Sucursalelor) și membrii Comisiei de Cenzori. Preşedintele A.C.M.R.R.A.G. îndeplinește concomitant și prerogativele funcțiilor de preşedinte al Consiliului Director Central și al Biroului Executiv Central. El reprezintă A.C.M.R.R.A.G. în relaţiile cu autorităţile publice şi instituţiile de stat, cu alte persoane juridice române şi asociaţii sau organizaţii similare din alte ţări, sens în care angajează răspunderea patrimonială, juridică şi morală a acesteia.
 4. dezbate și aprobă Darea de Seamă cu privire la activitatea Consiliului Director Central și raportul Comisiei de Cenzori pentru perioada încheiată;
 5. dezbate și aprobă Planul de Activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru perioada următoare;
 6. hotărăște asupra propunerilor Consiliului Director Central cu privire la:
  • acordarea și/sau retragerea titlului de Membru de Onoare al Asociației sau Cavaler al Armei Geniu;
  • cuantumul cotizației anuale de membru al A.C.M.R.R.A.G.;
  • înființarea / desființarea filialelor teritoriale;
  • afilierea la alte asociații/organizații similare din țară și străinătate sau colaborarea cu acestea;
  • retragerea calității de membru al A.C.M.R.R.A.G. celor care au încălcat grav prevederile statutare;
  • dizolvarea și lichidarea A.C.M.R.R.A.G.
 7. analizează, și hotărăște asupra contestațiilor adresate direct de către membrii A.C.M.R.R.A.G., cu privire la încetarea calității de membru, luată de organele de conducere ierarhice.

Art. 27 Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii şi ale statutului propriu sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Asociaţiei care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. Hotărârile adunării generale, contrare acestor prevederi, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se însereze despre aceast demers în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 28 CONSILIUL DIRECTOR CENTRAL – reprezintă organul de conducere al A.C.M.R.R.A.G. în intervalul dintre Adunările Generale și are următoarea compunere: președinte (președintele Asociației), un primvicepreședinte, un secretariat format din secretar și 2 membri, un număr variabil de vicepreședinți corespunzător numărului de președinți ai filialelor/sucursalelor teritoriale, 7- 11 membri permanenți și 2-3 membri supleanți.

Art. 29 – (1) Consiliul Director Central se alege pentru o perioadă de 4 ani, prin vot deschis sau secret, de către Adunarea Generală a Asociației.

(2) – În situația în care în intervalul de 4 ani numărul de membri aleși se diminuează, locul acestora va fi completat din rândul membrilor supleanți, iar după caz din rândul membrilor votați de adunarea Generală, în ordinea numărului cel mai mare de voturi obținute.

Art. 30 Consiliul Director Central se întrunește în ședințe de lucru ordinare, de 2 ori pe an, iar la nevoie în ședințe extraordinare și este abilitat cu următoarele competențe:

 1. alege în prima şedinţă de constituire, după Adunarea Generală a Asociației, prin vot deschis, dintre membrii săi, primvicepreședintele, membrii Secretariatului și ai Biroului Executiv Central, contabilul și casierul Asociației;
 2. prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociației: Darea de Seamă asupra activității desfășurate în mandatul pentru care a fost ales şi Planul de Activitate pentru perioada următoare;
 3. stabilește ordinea de zi a Adunării Generale a Asociației și măsurile pentru organizarea și desfășurarea acesteia la data planificată;
 4. analizează periodic stadiul îndeplinirii Planului de Activitate adoptat în Adunarea Generală Asociației, precum și activitatea Biroului Executiv Central și a Filialelor/Sucursalelor teritorioale, stabilind în consecință și măsurile necesare pentru remedierea eventualelor disfuncții;
 5. analizează și hotărăște asupra propunerilor privind constituirea Filialelor/Sucursalelor Teritoriale, avansarea în gradul următor, decorarea sau acordarea unor titluri onorifice membrilor Asociației care îndeplinesc condițiile legale, precum și asupra Planurilor de Cooperare / Colaborare cu alte asociații / organizații similare din țară și străinătate;
 6. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 7. desemnează persoanele care participă la Adunările Generale anuale ale filialelor precum şi la alte activități organizate de acestea în garnizoanele de reședință;
 8. hotărăște asupra contestațiilor formulate de membrii A.C.M.R.R.A.G., cu privire la măsurile disciplinare luate împotriva acestora.

     Art. 31 – (1) În scopul realizării obiectivelor propuse și eficientizării managementului activităților planificate, Consiliul Director Central își constituie propriul secretariat și la nevoie grupuri de lucru permanente sau temporare, pe domenii / probleme de interes pentru A.C.M.R.R.A.G., și anume: statutar – organizatorice, social – juridice, istoria și tradițiile Armei Geniu, cultural – educative și de agrement, relații cu instituțiile publice, secretariat și registratură, patrimoniu și buget;

(2) Secretariatul Asociației reprezintă structura care răspunde nemijlocit de:

 • organizarea, desfășurarea și evidența activităților planificate;
 • evidența membrilor asociației și sistemul de anunțare a acestora
 • pregătirea și asigurarea desfășurării Adunării Generale a Asociației și a ședințelor de lucru ale Consiliului Director Central și ale Biroului Executiv Central, la datele planificate;
 • organizarea și monitorizarea serviciului de permanență la sediul Asociației;
 • centralizarea solicitărilor membrilor Asociației cu privire la obținerea locurilor în stațiunile de odihnă și tratament ale Ministerului Apărării Naționale;
 • evidența documentelor de corespondență emise / primite în cadrul Asociației, conform reglementărilor legale în vigoare și stabilește măsurile necesare pentru rezolvarea acestora în timp util;
 • constituirea și păstrarea arhivei Asociației;
 • actualizarea Cărții de Onoare a Asociației.

(3) Grupurile de lucru vor fi conduse de un membru al Consiliul Director Central și vor include 2-3 membri ai A.C.M.R.R.A.G., care au experiență și manifestă disponibilitatea de a se implica în organizarea și desfășurarea unui anume gen de activități.

Art. 32 – (1) BIROUL EXECUTIV CENTRAL – reprezintă organul de conducere curentă a activităților între ședințele Consiliul Director Central din compunerea căruia fac parte: președintele, primvicepreședintele, secretarul Asociației și 5-7 membri.

(2) Membrii Biroul Executiv Central se aleg în prima ședință a Consililui Director Central.

Art. 33 Biroul Executiv Central se întruneşte în ședințe de lucru ordinare, de regulă lunar şi ori de câte ori este necesar, în ședințe de lucru extraordinare, fiind abilitat cu următoarele competențe:

 1. pune în aplicare hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Asociației și Consiliul Director Central;
 2. menţine permanent legătura cu Filialele/Sucursalele teritoriale, le informează oportun despre acţiunile şi demersurile sale şi primeşte informaţii de la acestea despre preocupările lor curente şi de perspectivă, analizează şi le îndrumă activitatea, intervenind operativ pentru rezolvarea eventualelor dificultăţi apărute în aplicarea şi respectarea prevederilor Statutului, a hotărârilor Adunării Generale a Asociației sau ale Consiliul Director Central.
 3. pregătește și asigură desfășurarea Adunării Generale a Asociației și a ședințelor de lucru ale Consiliului Director Central, la datele planificate;
 4. elaborează și supune spre analiză Consiliului Director Central proiectele documentelor programatice ale activității anuale a A.C.M.R.R.A.G.: darea de seamă cu privire la activitatea desfășurată, planul de activitate și planul de venituri și cheltuieli ale Asociației;
 5. înaintează Consiliului Director Central spre analiză și decizie propunerile privind:
  • ordinea de zi a Adunării Generale a Asociației și a ședințelor de lucru ale acestuia;
  • avansarea în gradul următor, decorarea și acordarea unor distincții membrilor Asociației, potrivit procedurilor legale în vigoare;
  • completarea locurilor vacante în cadrul Consiliului Director Central;
  • efectuarea demersurilor cu privire la obținerea aprobărilor privind accesul în stațiunile de odihnă și tratament ale Ministerului Apărării Naționale;
  • componența nominală a grupurilor de lucru pe domenii de activitate;
 6. analizează lunar stadiul îndeplinirii activităților planificate, situația primirii de noi membri, modul de utilizare a fondurilor financiare, situația achitării cotizației anuale și stabilește măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor neajunsuri;
 7. gestionează procedurile de primire și luare în evidență a noilor membri (consilierea solicitanților, completarea cererilor de înscriere, completarea datelor în registrul de evidență a membrilor Asociației, completarea și eliberarea carnetului de membru, înmânarea insignei asociației, încasarea taxei de înscriere și a cotizației anuale etc.);
 8. propune modul de utilizare a fondurilor pentru sprijinirea membrilor asociației aflaţi în situaţii deosebite, pentru stimularea elevilor din instituțiile militare de învățământ precum și pentru editarea unor lucrări de referință cu privire la istoricul și tradițiile Armei Geniu;
 9. stabilește componența nominală a membrilor care reprezintă A.C.M.R.R.A.G. la diferite activități organizate de alte asociații/organizații similare din țară sau din străinătate;
 10. ține evidența documentelor de corespondență emise/primite în cadrul Asociației și stabilește măsurile necesare pentru rezolvarea acestora în timp util;
 11. sprijină familiile membrilor Asociației, decedați, pentru organizarea funerariilor de înhumare cu onoruri militare și obținerea pensiilor de urmaș;
 12. constituie și asigură păstrarea arhivei Asociației.

Art. 34 – (1) Preşedintele Asociaţiei, îndeplinește concomitent și prerogativele funcțiilor de preşedinte al Consiliului Director Central și al Biroului Executiv Central.

(2) Preşedintele reprezintă A.C.M.R.R.A.G. în relaţiile cu autorităţile administrației publice centrale și locale, cu instituţiile de stat, cu alte persoane juridice române şi asociaţii sau organizaţii din ţară și străinătate, sens în care angajează răspunderea patrimonială, juridică şi morală a acesteia.

Art. 35 (1) ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI / SUCURSALEI, este organul suprem de conducere în plan teritorial, la care participă toți membrii din evidența acesteia.

(2) Adunarea Generală a Filialei/Sucursalei se convoacă, de regulă, anual sau ori de câte ori este necesar la initiațiva a jumătate plus unu din totalul membrilor Filialei/Sucursalei, pentru probleme importante de interes general.

Art. 36 Adunarea Generală a Filialei/Sucursalei are următoarele competențe:

 1. stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune ale Filialei/Sucursalei pentru următoarele 12 luni;
 2. dezbate și aprobă activitatea Biroului Executiv al Filialei/Sucursalei și Raportul Cenzorului pentru perioada încheiată, Programul de Activitate și Planul de Venituri și Cheltuieli al Filialei/Sucursalei pentru anul următor;
 3. alege, o dată la 4 ani, prin vot deschis sau secret, Președintele Filialei, dar nu mai mult de două mandate și membrii Biroului Executiv; Președintele este și președinte al Biroului Executiv și va reprezenta Filiala/Sucursala în calitate de vicepreședinte al Consiliului Director Central, fără a mai fi ales de Adunarea Generală a Asociației;
 4. dezbate și aprobă propunerile Filialei/Sucursalei pentru modificarea sau completarea ulterioară a Statutului Asociației și le înaintează Consiliului Director Central;
 5. hotărăște asupra propunerilor Biroului Executiv al Filialei/Sucursalei cu privire la:
  • acordarea titlului de ,,Cavaler al Armei Geniu” și ,,Membru de Onoare” al Asociației;
  • cuantumul cotizației anuale de membru al Filialei/Sucursalei;
  • afilierea la alte alte asociații/organizații similare din țară și străinătate sau colaborarea cu acestea;
  • retragerea calității de membru al Filialei/Sucursalei celor care au încălcat grav prevederile statutare;
  • dizolvarea și lichidarea Filialei/Sucursalei.

Art. 37 BIROUL EXECUTIV AL FILIALEI / SUCURSALEI – reprezintă organul de conducere a activităților curente între Adunările Generale ale Filialei/Sucursalei și are în compunere: președintele, vicepreședintele și secretarul Filialei/Sucursalei, 3-5 membri titulari, 1-2 membri supleanți, contabilul, casierul și cenzorul Filialei/Sucursalei.

Art. 38 – (1) Preşedintele Filialei/Sucursalei, este şi preşedinte al Biroului Executiv şi reprezintă Filiala/Sucursala, în relaţiile cu autorităţile publice şi instituţiile de stat, cu alte persoane juridice, asociaţii sau organizaţii, pe plan local.

(2) Președintele Filialei/Sucursalei este vicepreședinte al Consiliului Director Central, fără a mai fi ales de Adunarea Generală a Asociației.

Art. 39 Biroul Executiv al Filialei/Sucursalei, se întruneşte în ședințe de lucru ordinare, de regulă, lunar şi ori de câte ori este necesar, în ședințe de lucru extraordinare, la propunerea președintelui.

Art. 40 Biroul Executiv al Filialei/Sucursalei, este abilitat cu următoarele competențe:

 1. pune în aplicare hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Filialei;
 2. menţine permanent legătura cu Biroul Executiv Central, pe care îl informează oportun despre acţiunile şi demersurile sale şi primeşte informaţii de la acesta despre preocupările curente şi de perspectivă ale Asociației, iar la nevoie solicită sprijin pentru rezolvarea unor probleme importante specifice Filialei;
 3. pregătește și asigură desfășurarea Adunarii Generale anaule a Filialei/Sucursalei;
 4. elaborează și supune spre analiză Adunării Generale a Filialei/Sucursalei proiectele documentelor programatice ale activității acesteia: Darea de seamă cu privire la activitatea desfășurată în anul încheiat, Programul de activități și Planul de Venituri și Cheltuieli ale Filialei/Sucursalei pentru anul următor;
 5. înaintează Consiliului Director Central spre analiză și decizie propunerile privind avansarea în gradul următor, decorarea și acordarea unor distincții membrilor Filialei/Sucursalei, potrivit procedurilor legale în vigoare;
 6. analizează lunar stadiul îndeplinirii activităților planificate, situația primirii de noi membri, modul de utilizare a fondurilor financiare, situația achitării cotizației anuale și stabilește măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor neajunsuri;
 7. gestionează procedurile de primire și luare în evidență a noilor membri (consilierea solicitanților, completarea cererilor de înscriere, completarea datelor în registrul de evidență a membrilor Filialei/Sucursalei, completarea și eliberarea carnetului de membru, înmânarea insignei asociației, încasarea taxei de înscriere și a cotizației anuale etc.);
 8. stabilește componența nominală a membrilor care reprezintă Filiala/Sucursala la diferite activități, organizate de alte asociații/organizații similare din țară sau din străinătate;
 9. ține evidența documentelor de corespondență emise/primite în cadrul Filialei și stabilește măsurile necesare pentru rezolvarea acestora în timp util;
 10. sprijină membrii Filialei/Sucursalei rămași singuri, în situații dificile, precum și familiile membrilor decedați, pentru organizarea funerariilor de înhumare cu onoruri militare și obținerea pensiilor de urmaș;
 11. propune modul de utilizare a fondurilor pentru sprijinirea membrilor Filialei/Sucursalei asociației aflaţi în situaţii deosebite, pentru stimularea elevilor din instituțiile militare de învățământ precum și pentru editarea unor lucrări de referință cu privire la istoricul și tradițiile Armei Geniu;
 12. constituie și asigură păstrarea arhivei Filialei/Sucursalei;
 13. organizează și monitorizează serviciul de permanență la sediul Filialei/Sucursalei.

V. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ

Art. 41 Activitatea financiar – contabilă la nivelul A.C.M.R.R.A.G și al Filialelor/Sucursalelor teritoriale se desfășoară pe baza Bugetului Anual de Venituri și Cheltuieli, aprobat de Adunarea Generală, la propunerea Biroului Executiv, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările prezentului Statut, de către compartimentul financiar – contabil, format dintr-un contabil și un casier.

Art. 42 Sursele financiare (venituri) ale A.C.M.R.R.A.G (Filialei/Sucursalei) sunt:

   • taxa de înscriere și cotizațiile depuse de membri și membrii susținători;
   • dobânzile bancare, pentru sumele depozitate în contul A.C.M.R.R.A.G ;
   • donații și sponsorizări;
   • alte surse de venituri provenite din vânzări de bunuri specifice și activități de parteneriat etc.;
   • dirijarea de către doritori în contul A.C.M.R.R.A.G., a 2% din impozitul pe venit.

Art. 43 Sumele încasate din taxa de înscriere și cotizația anuală se repartizează asfel: 70% se reține la Filială/Sucursală și 30% se virează în contul A.C.M.R.R.A.G. Din cei 30% se vor vira 15% la A.N.C.M.R.R., conform prevederilor protocolului de afiliere.

Art. 44 Situațiile financiare, anuale, se vor întocmi și depune la instituțiile competente, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanțelor și dispozițiilor A.C.M.R.R.A.G.

Art. 45 Mijloacele bănești se păstrează într-un cont bancar și în casieria A.C.M.R.R.A.G. conform reglementărilor în vigoare și se vor utiliza astfel:

   • materiale și servicii cu caracter funcțional;
   • bunuri de natura obiectelor de inventar;
   • protocol și reprezentare;
   • mobilier, aparatură birotică și alte active corporale;
   • stimulente pentru membrii organelor de conducere și ai grupurilor de lucru;
   • indemnizații de delegare și transport pentru misiuni în interesul A.C.M.R.R.A.G.;
   • furnituri de birou;
   • cheltuieli gospodărești;
   • studii și cercetări;
   • cărți, publicații și materiale documentare;
   • cota de 30%, respectiv 15% către A.N.C.M.R.R. din încasarea cotizației anuale.

Art. 46 Cheltuielile, se efectuează în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, pe bază de acte justificative legale, purtând viza de control financiar preventiv a compartimentului financiar-contabil și cu aprobarea președintelui A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/ Sucursalei).

Art. 47 Decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasărilor în interesul A.C.M.R.R.A.G., se asigură din buget.

Art. 48 Biroul Executiv Central și Biroul Executiv al Filialei/ Sucursalei pot aproba, constituirea unor fonduri speciale, prin contribuția benevolă a membrilor și a membrilor susținători, în scopul acordării unui ajutor de înmormantare sau ajutor social pentru cei ce se află în dificultăți materiale.

VI. COMISIA DE CENZORI

Art. 49 Îndrumarea și controlul activității financiar-contabile se realizează, la nivelul Asociației de către o Comisie de Cenzori, iar la nivelul Filialelor/Sucursalelor de către un Cenzor.

Art. 50 Membrii Comisiei de Cenzori (Cenzorul) sunt aleși din rândul membrilor Asociației de către Adunarea Generală a Asociației (Filialei/Sucursalei), pentru o perioada de 4 ani și își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare, din domeniu.

Art 51 Membri Comisiei de Cenzori (Cenzorul), nu pot fi în același timp și membri ai structurilor de conducere ai Asociației (Filialei/Sucursalei ).

Art. 52 Președintele Comisiei de Cenzori (Cenzorul), participă ca invitat, la ședințele structurilor de conducere ale A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei ).

Art. 53 Comisiei de Cenzori (Cenzorului), îi revin următoarele atribuții:

   • verifică, trimestrial, gestiunea financiar-contabilă, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
   • consemnează rezultatul verificării într-un proces-verbal, care se înainteză Biroului Executiv Central (Biroului Executiv al Filialei/Sucursalei), spre a fi discutat în prima sedință de lucru și a dispune, după caz, măsuri în consecință;
   • îndrumă întreaga activitate financiar-contabilă desfășurată de către contabil și casier, și urmărește ca hotărârile adoptate de structurile de conducere ale A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei), să se încadreze în prevederile legale în vigoare;
   • prezintă rapoarte de activitate în cadrul Adunărilor Generale ale A.C.M.R.R.A.G. (Filialei/Sucursalei) și propune măsuri pentru remedierea eventalelor deficiențe.

VII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 54 Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu“, nu este angajată politic şi nu va desfăşura, sub nici-o formă, activităţi în sprijinul sau în defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. În situațiile în care se impune iniţierea și promovarea unor acte normative sau acţiuni ce privesc îndeplinirea scopului și obiectivelor statutare, A.C.M.R.R.A.G. poate solicita, după caz, sprijinul decidenților politici.

Art. 55 Deviza A.C.M.R.R.A.G. este ,,Semper Fidelis Genius!” ( Mereu Devotați Geniului).

Art. 56 Patronii spirituali ai A.C.M.R.R.A.G. sunt ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Art. 57 Prezentul Statut este aplicabil și Filialelor/Sucursalelor teritoriale.

Art. 58 Denumirea A.C.M.R.R.A.G. poate fi modificată numai prin hotărârea Adunării Generale a Asociației.

Art. 59 Patrimoniul existent și ce urmează a fi dezvoltat se folosește în exclusivitate pentru activitățile consacrate îndeplinirii scopului și obiectivelor A.C.M.R.R.A.G.

Art. 60 În raporturile cu terți, calitatea de membru al asociației se dovedește cu insigna de rever și carnetul individual, eliberat sub semnătura președintelui.

Art. 61 Prezentul Statut, modificat si actualizat, se aplică după 30 de zile de la ramânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Art. 62 Prezentul Statut, modificat și actualizat, a fost prezentat și adoptat cu prilejul Adunării Generale din data de 12 Noiembrie 2013, apoi redactat în 4(patru) exemplare originale și prezentate spre certificare.