ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI – 20 mai 2021

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI RETRAGERE DIN ARMA GENIU „GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU”

 

În data de 20 mai 2021 s-a desfășurat Adunarea General a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu „General Constantin N. Hârjeu” . Adunarea s-a desfășurat la sediul Asociației

          Având în vedere restricțiile impuse de autorități din cauza pandemiei de Covid 19, adunarea generală s-a desfășurat, în conformitate cu art. 24 din Statut, în format restrâns, prin delegați mandatați, conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Director Central – 1 delegat la maximum 15 membrii. Astfel, au fost prezenți la adunare 21 de delegați din cei 25 convocați, care au reprezentat un total de 120 membrii din cei 151 membrii cu drept de vot.

La ordinea de zi au fost dezbătute următoarele probleme:

 1. Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director Central în perioada iulie 2020 – mai 2021
 2. Execuția bugetară a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” la 31.12.2020;
 3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” pentru anul 2021 și Execuția Bugetară la 30.04.2021;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada Iulie 2020 – Mai 2021;
 5. Proiectului Programului de Activitați pentru perioada 20 Mai 2021 – 19 Mai 2022;
 6. Propunerile Consilului Director Central pentru retragerea calității de membru conform lit. c, al. 2, art. 14 din Statutul Asociației;
 7. Propunerea Consiliului Director Central privind cuantumul cotizatiei anuale, începand cu anul 2022;
 8. Aprobarea constituirii și funcționării Sucursalei Buzău.
 9. Completarea locurilor vacante din compunerea Consiliului Director Central;
 10. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale din data de 20.05.2021.

În urma completării locurilor vacante din compunerea Consiliului Director Central și a redistribuirii sarcinilor în cadrul organelor de conducere ale Asociației, conform aprobărilor adunării generale, componența acestora este următoarea:

 

    Consiliul Director Central:

 • Președinte – col.(r) Mocan Ioan;
 • Prim-vicepreședinte – gl.bg.(r) Teodorescu Constantin;
 • Vicepreședinți: col.ing.(r) Constantinescu Nicolae/București, gl.bg.(r) Tofan Mihai/Brăila și col.(r) Popoiu Fănel/Buzău;
 • Secretar – col.(r) Antonescu Valentin;
 • Membri permanenți: col.(r) Belniceanu Petrică, col.ing.(r) Cojocaru Stelian, col.(r) Ganea Eugen, col.(r) Glod Leonard, col.(r) Patrichi Emil, col.(r) Pleșanu Marcu, col.(r) Putinică Eugen, col.(r) Terec Alexandru Viorel și col.(r) Vasile Gheorghe
 • Membri supleanți: col.(r) Botezatu Neculai, col.(r) Anghel Gheorghe.

Biroul Executiv Central:

 • Președinte – col.(r) Mocan Ioan;
 • Prim-vicepreședinte – gl.bg.(r) Teodorescu Constantin;
 • Vicepreședinte – col.ing.(r) Constantinescu Nicolae;
 • Secretar – col.(r) Antonescu Valentin;
 • Membri: col.(r) Belniceanu Petrică, col.(r) Glod Leonard, col.(r) Terec Alexandru Viorel, col.(r) Putinică Eugen și col.(r) Vasile Gheorghe

Secretariat:

 • Secretar: col.(r) Antonescu Valentin;
 • Membri: col.ing.(r) Olaru Gheorghe, col.(r) Andrei Zamfir.

 

În încheiere a fost adoptată cu unanimitate de voturi Hotărârea Adunării Generale din data de 20.05.2021.

 

           Președintele Asociației Cadrelor Militare

          în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu

          „General Constantin N. Hârjeu”

            Colonel (r)  Mocan Ioan

 

 

 

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ȘI RETRAGERE DIN ARMA GENIU

 ,,GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU”

 

În conformitate cu prevederile art. 25 și art. 26, litera b, c, d, e, f din Statutul Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, Adunarea Generală întrunită la data de 20 Mai 2021,

 

Hotărăște:

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director Central în perioada Iulie 2020 – Mai 2021, cu concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor în plenul Adunării.
 2. Constată cu satisfacție și apreciză eforturilor Consiliului Director Central pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și acțional al Asociației în condițiile generate de actuala pandemie de COVID 19. În acest sens aprobă măsurile organizatorice luate pentru desfășurarea adunării generale în condiții de siguranță medicală și în limitele permise de către restricțiile legale în vigoare, respectiv desfășurarea adunării generale în format restrâns, conform art. 24 din Statut, prin delegați mandatați, 1 la maximum 15 membrii și prin derogare de la prevederile art. 22 din Statutul asociației, câte 1 reprezentant de la Sucursala Buzău și Filiala Brăila.
 3. Validează cu unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și Execuția Bugetară în perioada 01.01 -30.04.2021.
 4. Confirmă fără rezerve, Bilanțul Financiar – Contabil și aprobă descărcarea de gestiunea a conducerii Asociației pentru anul 2020.
 5. Aprobă cu unanimitate de voturi Programul de Activitați pentru perioada 20 Mai 2021 – 19 Mai 2022.
 6. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consilului Director Central de retragere a calității de membru conform lit. c, al. 2, art. 14 din Statutul Asociației: col.rtr. Badea Ștefan-Traian, col.rtr. Stanciu Nicu, col.ing.rtr. Neacșu Teodor și mr.rz. Trușcă Adrian;
 7. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Consiliul Director Central ca începând cu 01.01.2022, membrii Asociației să achite cotizația anuală în sumă de 60 lei/membru și să nu mai achite contribuția anuală de 40 lei/membru.
 8. Aprobă cu unanimitate de voturi constituirea și funcționarea Sucursalei Buzău.
 9. Împuternicește Consiliul Director Central să susțină în continuare cu fermitate demersurile și acțiunile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și ale Forumului Structurilor Asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din România, care vizează îndeplinirea în exclusivitate a scopului și obiectivelor asumate, a celor ce contribuie la cultivarea tradițiilor istorice ale Armatei Române și a armelor din compunerea acesteia, precum și a drepturilor legitime ale militarilor din rezervă/ retragere.
 10. Ia act de solicitările de retragere din motive personale, din Consiliul Director Central ale următorilor membrii: col.rtr. Pop Teodor, col.rtr. Scarlat Marin și col.rz. Drăghicescu Petru.
 11. Validează cu unanimitate de voturi alegerea în Consiliul Director Central a următorilor membrii:

– col.rz. Antonescu Valentin,

– col.rtr. Popoiu Fănel

 1. Validează cu unanimitate de voturi următoarele completări și modificări în organele de conducere ale Asociației, astfel:

–  În  Consiliul Director Central:

 • Vicepreședinte pentru București: ing.rtr. Constantinescu Nicolae în locul col.rtr. Pop Teodor;
 • Vicepreședinte pentru Buzău: rtr. Popoiu Fănel în locul col.rtr. Scarlat Marin;
 • Secretar: rz. Antonescu Valentin în locul col.rz. Terec Alexandru Viorel care rămâne membru permanent;
 • Membri permanenți: trecerea din rândul membrilor supleanți a rtr. Vasile Gheorghe, în locul col.rz. Drăghicescu Petru;

–  În Biroul Executiv Central:

 • Vicepreședinte: ing.rtr. Constantinescu Nicolae, în locul col.rtr. Pop Teodor;
 • Secretar: rz. Antonescu Valentin în locul col.rz. Terec Alexandru Viorel;
 • Membri: rz. Terec Alexandru Viorel, în locul col.ing.rtr. Constantinescu Nicolae și col.rtr. Vasile Gheorghe, în locul col.rz. Drăghicescu Petru.
 1. Ia act de noua componență a organele de conducere ale Asociației survenită potrivit aprobărilor mai sus menționate, după cum urmează:

    Consiliul Director Central:

 • Președinte – col.rtr. Mocan Ioan;
 • Prim-vicepreședinte – gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin;
 • Vicepreședinți: col.ing.rtr. Constantinescu Nicolae/București, gl.bg.rtr. Tofan Mihai/Brăila și col.rtr. Popoiu Fănel/Buzău;
 • Secretar – col.rz. Antonescu Valentin;
 • Membri permanenți: col.rtr. Belniceanu Petrică, col.ing.rtr. Cojocaru Stelian, col.rtr. Ganea Eugen, col.rz. Glod Leonard, col.rtr. Patrichi Emil, col.rtr. Pleșanu Marcu, rtr. Putinică Eugen, col.rz. Terec Alexandru Viorel și col.rtr. Vasile Gheorghe
 • Membri supleanți: col.rtr. Botezatu Neculai, col.rz. Anghel Gheorghe.

Biroul Executiv Central:

 • Președinte – col.rtr. Mocan Ioan;
 • Prim-vicepreședinte – gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin;
 • Vicepreședinte – col.ing.rtr. Constantinescu Nicolae;
 • Secretar – col.rz. Antonescu Valentin;
 • Membri: col.rtr. Belniceanu Petrică, col.rz. Glod Leonard, col.rz. Terec Alexandru Viorel, col.rtr. Putinică Eugen și col.rtr. Vasile Gheorghe

Secretariat:

 • Secretar: col.rz. Antonescu Valentin;
 • Membri: col.ing.rtr. Olaru Gheorghe, col.rtr. Andrei Zamfir.

 

 1. Împuternicește Consiliul Director Central pentru:

– virarea către A.N.C.M.R.R. a cotei de 15% din încasarea cotizației anuale și a sumei rezultată prin redirecționarea în contul Asociației a 3,5% din impozitul anual pe veniturile din pensii militare;

– completarea eventualelor locuri devenite vacante în cadrul organelor de conducere și prezentarea spre validare a acestora în prima Adunare Generală;

– utilizarea excedentului bugetar cu prioritate pentru refacerea împrejmuirii din zona Monumentului Eroilor din Arma Geniu din București, iar după caz pentru acordarea de ajutoare sociale și recompense;

– punerea în aplicare a Programului de Activitate pentru perioada 20 Mai 2021 – 19    Mai 2022, cu propunerile rezultate pe timpul dezbaterilor din plenul Adunării Generale;

– inițierea demersurilor pentru reamenajarea împrejmuirii locului de dispunere a Monumentului Eroilor din Arma Geniu.

 1. Împuternicește președintele Asociației pentru înscrierea Sucursalei Buzău la Judecătoria Sectorului 1, în Registrul fundațiilor și asociațiilor, precum și comunicarea schimbărilor produse în organele de conducere ale Asociației la Judecătoria Sectorului 1 și la Ministerul Justiției, conform prevederilor legale în vigoare.
 2. Recomandă Consiliului Director Central:

– în activitatea organizatorică, acțională și relațională să-și mențină verticalitatea bazată pe transparența demersurilor de orice natură și respectarea prevederilor legale, statutare și a virtuților exprimate prin devizele ,,PATRIE-ONOARE-DEMNITATE” și ,,SEMPER FIDELIS GENIUS”;

– să diversifice colaborarea cu unitățile militare de geniu și structurile asociative militare și teritoriale în domenii de interes comun;

– să susțină fară rezerve apelul către membrii Asociației pentru exprimarea acordului ca 3,5% din impozitul pe pensie să fie redirecționat în contul Asociației, iar anual, până la sfârșitul lunii aprilie să asigure completarea formularelor legale în vigoare;

–   să informeze cu operativitate membrii Asociației asupra măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID 19.

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată în unanimitate de către cei 120 membri cu drept de vot, participanți/reprezentați la Adunare, din totalul de 151 membri cu drept de vot  ai Asociației.

 

Pentru conformitate,

                    Președintele Asociației                                                                                                               Secretarul Asociației

Colonel (rtr.)    Mocan Ioan                                                                                                   Colonel (rz.)   Antonescu Valentin